O Centru
  Ustroj
  Kronologija
  Republika Hrvatska u Domovinskom ratu
  Novosti
  Izdavačka djelatnost
  Kulturno-prosvjetna djelatnost Centra
  Linkovi
  Kontakti
 

RAZGOVOR - dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata

Na tragu istine o Domovinskom ratu

"S obzirom na obrambeni i oslobodilački karakter Domovinskoga rata smatram da Hrvatska ima najviše razloga da se razdoblje između 1989. i 1995. prikaže što objektivnije", istaknuo je mr. sc. Ante Nazor, poručivši: "Zato je vrlo važno da se gradivo iz tog razdoblja preda Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskoga rata, te da se na taj način istina o njegovim herojima i žrtvama sačuva za budućnost"

Centar se osniva kao javna znanstvena ustanova - specijalizirani arhiv i od interesa je za Republiku Hrvatsku.
Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske.
Naziv ustanove glasi: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata. Sjedište Centra je u Zagrebu.
Za svoje obveze Centar odgovara cjelokupnom imovinom. Osnivač centra solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.

Djelatnost Centra

U obavljanju svoje djelatnosti Centar osobito:
- prikuplja, objedinjuje, sređuje i zaštićuje svu dokumentaciju i sve podatke nastale u Domovinskom ratu i vezane uz rat,
- prikuplja, sređuje, klasificira i obrađuje registraturno i arhivsko gradivo nastalo u Domovinskom ratu i vezano uz rat, sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima,
- stručno i znanstveno obrađuje, analizira i vrednuje podatke, dokumentaciju i gradivo vezano uz Domovinski rat,
- objavljuje publikacije i druga djela nastala na temelju svoje djelatnosti,
- objavljuje registraturno i arhivsko gradivo nastalo u Domovinskom ratu,
- daje podatke, izvatke iz dokumenata i ovjerovljene prijepise na zahtjev korisnika, sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima,
- organizira stručna i znanstvena predavanja i izložbe te znanstvene skupove i druge oblike
istraživanja istine o Domovinskom ratu i upoznavanja javnosti u zemlji i svijetu s utvrđenim
činjenicama vezanim uz Domovinski rat,
- surađuje s arhivima, muzejima i drugim pravnim osobama radi unaprjeđenja svoje djelatnosti.

Centar se u svom radu koristi suvremenim metodama zaštite i sigurnosnih mjera trajnog čuvanja
prikupljenog gradiva, razvija i održava informacijski sustav te objavljuje dokumente vezane uz Domovinski rat.

Djelatnost Centra pobliže se uređuje njegovim statutom, u skladu s odredbama ovoga Zakona, Zakona o ustanovama, te posebnim propisima kojima se uređuje arhivska, muzejska i znanstvena djelatnost.

About Center:

The Croatian Memorial-Documentation Center has been founded by the Government of the Republic of Croatia. The Center is a public scientific institution and a specialized archive and it is of great interest to the Republic of Croatia.

Activities:

The Center collects, arranges and protects all documentation and all data from and related to the Homeland War.
The Center collects and arranges records and archives originated from and related to the Homeland War.
The Center analyses and appraises, professionally and scientifically, data, documentation and archives related to the Homeland War.
The Center publishes books and other works based on its activities.


I. JAVNA NABAVA:


Sprječavanje sukoba interesa:

Sukladno članku 13. stavku 9. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) izjavljujemo kako predstavnici naručitelja (ravnatelj, predsjednik, potpredsjednik i članovi Upravnog vijeća,
ovlašteni predstavnici naručitelja postupcima javne nabave i druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje naručitelja u postupcima javne nabave)
nisu vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu nekog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.


II. IZVJEŠĆA:


III. KATALOG INFORMACIJA:


IV. AKTI:

1. Statut

V. PLANOVI:


VI. NATJEČAJI:

Trenutno nema natječaja.